Ostrzeżenie Prawne

1. Ogólne informacje o serwisie internetowym

W celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE) poniżej podano ogólne dane informacyjne strony internetowej www.bormantextil.com

Nazwa firmy: BORMAN INDUSTRIA TEXTIL, SL

C.I.F.: B-99117996.

Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Saragossy, tom 3415, księga 0, folio 99, sekcja 8, strona Z-41678, wpis 1.

Adres: C/ Burtina 12, 50.197, Zaragoza

Telefon: 0034 976 125159

Kontakt E-mail: info@bormantextil.com

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków korzystania z serwisu w dowolnym momencie. W każdym przypadku zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszymi warunkami korzystania z portalu, ponieważ mogą one ulec zmianie.

2. Warunki użytkowania

Niniejsze ogólne warunki korzystania ze strony internetowej regulują warunki dostępu i korzystania z www.bormantextil.com. Wspomniana strona internetowa jest własnością BORMAN INDUSTRIA TEXTIL SL, zwanej dalej „Spółką”, z siedzibą w Polígono Plaza, calle Burtina nº12, Saragossa 50197 (Zaragoza) i posiada numer NIP B99117996.

Wstęp

Użytkownik serwisu musi zapoznać się i zaakceptować niniejsze warunki, aby móc korzystać ze wszystkich usług i informacji zawartych w serwisie.

Użytkownik jak i Spółka mogą być zwani łącznie stronami lub każdy z osobna stroną. Sam dostęp i/lub korzystanie ze strony internetowej, całości lub części jej zawartości i/lub usług oznacza pełną akceptację niniejszych ogólnych warunków użytkowania.Uznaje się, że udostępnianie i korzystanie ze strony internetowej podlega ścisłemu przestrzeganiu warunków zawartych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania strony internetowej.

2.2. Regulacja warunków użytkowania

Niniejsze ogólne warunki korzystania z witryny regulują dostęp i korzystanie z witryny. Obejmuje treści i usługi udostępniane użytkownikom w witrynie i/lub za jej pośrednictwem przez witrynę, jej użytkowników lub osoby trzecie. Jednak dostęp do niektórych treści i/lub usług oraz korzystanie z nich może podlegać pewnym szczególnym warunkom.

Modyfikacje: Firma zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków korzystania z serwisu w dowolnym momencie. W każdym przypadku zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszymi warunkami korzystania z witryny, ponieważ mogą one ulec zmianie.

3. Zawartość strony internetowej

Użytkownicy mają dostęp za pośrednictwem strony internetowej do różnego rodzaju informacji i usług . Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia prezentacji i konfiguracji informacji i usług oferowanych w serwisie.

3.1. Informacje i usługi

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w dowolnym momencie witryna może przerwać, dezaktywować i/lub anulować dowolne informacje lub usługi. Serwis dołożył wszelkich starań, aby zagwarantować dostępność i dostęp do sieci. Czasami jednak, z powodu konserwacji, aktualizacji, zmiany lokalizacji, organizacji wewnętrznych lub z jakiegokolwiek innego powodu, może to prowadzić do przerwania dostępu do serwisu.

3.2. Dostępność informacji i usług strony internetowej

Serwis nie gwarantuje ciągłej i stałej dostępności usług, tym samym jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku dostępności usługi na skutek siły wyższej lub błędów w sieciach telematycznych przesyłu danych, poza ich kontrolą lub z powodu odłączeń przeprowadzanych w celu usprawnienia lub prac konserwacyjnych na sprzęcie i systemach komputerowych lub z jakiegokolwiek innego powodu. W takich przypadkach witryna dołoży wszelkich starań, aby powiadomić o przerwie z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w żadnym wypadku nie ponosząc żadnej odpowiedzialności w przypadku niemożności wykonania tego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie lub zakończenie dostępu do informacji lub usług.

Nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne pominięcia, utratę informacji, danych, konfiguracji, niewłaściwy dostęp lub naruszenie poufności, które wynikają z problemów technicznych, komunikacji lub pominięć ludzkich, spowodowanych przez osoby trzecie lub nie związanych z witryną. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane atakami komputerowymi lub spowodowane przez wirusy, które wpływają na programy komputerowe, systemy komunikacyjne lub sprzęt używany przez Witrynę, ale wyprodukowany lub dostarczony przez stronę trzecią. Witryna może, według własnego uznania, odmówić, wycofać, zawiesić i/lub zablokować w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia dostęp do informacji i usług tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych zasad. niewłaściwy dostęp lub naruszenie poufności, które wynikają z problemów technicznych, komunikacji lub zaniechań ludzkich, spowodowanych przez osoby trzecie lub nie związanych z witryną.

4. Odpowiedzialność

Użytkownik wie i akceptuje, że witryna nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do danych, treści, informacji i usług, które są włączone i oferowane przez witrynę.

4.1. Odpowiedzialność strony internetowej

Z wyjątkiem przypadków, w których prawo wyraźnie stanowi inaczej i wyłącznie w zakresie i zakresie, w jakim jest nałożone, Spółka nie gwarantuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do ewentualnych szkód spowodowanych wykorzystaniem i wykorzystaniem informacji, danych ze strony internetowej I usług.

W każdym przypadku Firma wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody, które mogą wynikać z informacji i/lub usług dostarczonych lub dostarczonych przez osoby trzecie inne niż Firma. Cała odpowiedzialność będzie ponosić strona trzecia, dostawca, współpracownik lub inna osoba

4.2. Obowiązki użytkownika

Użytkownik musi przez cały czas przestrzegać warunków określonych w niniejszych ogólnych warunkach korzystania ze strony internetowej. Użytkownik wyraźnie oświadcza, że ​​starannie zabezpieczył witrynę i przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność, która może wyniknąć z nieprzestrzegania regulaminu.

Użytkownik ma świadomość, że informacje i usługi oferowane przez serwis mogą być nieaktualne, zawierać nieścisłości lub błędy w druku. Które akceptuje, zna w całym zakresie i ryzyku i nie będzie stanowić powodu do roszczeń z żadnego z tych powodów do Borman Industria Textil SL. Podobnie w przypadkach, w których wymagane są dane lub informacje, Użytkownik zobowiązuje się nie przedstawiać w fałszywym świetle swojej tożsamości podszywając się pod inną osobę. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z witryny będzie odbywać się za ściśle osobistymi, prywatnymi i szczególnymi karami. Użytkownik nie może wykorzystywać serwisu do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, a także do celów zabronionych lub naruszających lub godzących w prawa osób trzecich. Podobnie jest zabronione jej rozpowszechnianie.

Użytkownik nie zamknął strony w celu wysłania reklamy nieautoryzowanej przez odbiorcę.

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i utrzymać odszkodowanie na rzecz strony internetowej, jej pracowników lub któregokolwiek z jej współpracowników za wszelkie szkody, straty, sankcje, grzywny, kary lub odszkodowania, którym może grozić strona internetowa, a także honoraria adwokackie i / lub prawników lub jakichkolwiek kosztów pochodnych, wynikających z naruszenia niniejszych ogólnych warunków przez użytkownika.

W przypadku sporu, niezależnie od przyczyny lub charakteru sporu, obie strony poddadzą się jurysdykcji sądów w Saragossie.